PRIVACYVERKLARING WELLDONE B.V.

 

PRIVACYVERKLARING WELLDONE B.V.

 

Welldone B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan hoe Welldone B.V. met uw persoonsgegevens omgaat. De handelswijze van Welldone B.V. is vanzelfsprekend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Welldone B.V. verwerkt en voor welke doeleinden.

De verklaring is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Ontvangers;
3. Beveiligingsniveau en doorgifte buiten de EU;
4. Bewaartermijnen;
5. Rechten van betrokkenen;
6. Tot slot.

 

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Welldone B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt aangegeven welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Overeenkomsten

Welldone B.V. verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van diensten. Om deze overeenkomsten te kunnen uitvoeren, heeft Welldone B.V. uw naam, adres en telefoonnummer nodig. In voorkomende gevallen kunnen de gegevens aan ons worden doorgestuurd door een derde partij die voor u de dienst van Welldone B.V. heeft ingeschakeld.

Werknemers en sollicitanten

Welldone B.V. verwerkt persoonsgegevens van werknemers. Deze verwerkingen vinden plaats uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of op basis van wettelijke grondslagen. Meer informatie hierover is terug te vinden in het bedrijfsreglement van Welldone B.V.

Welldone B.V. verwerkt daarnaast persoonsgegevens van sollicitanten. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door persoonlijke contacten, per post, per e-mail of per telefoon.

Welldone B.V. verwerkt slechts de persoonsgegevens die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. Het gaat onder meer om de naam, contactgegevens, geslacht en motivatiebrieven en CV van de sollicitant.

Deze persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure door of in opdracht van Welldone B.V. verwijderd, tenzij u toestemming geeft aan Welldone B.V. om de gegevens langer op te slaan in haar administratie.

Managementactiviteiten en (direct) marketing

Klantgegevens kunnen worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over diensten van Welldone B.V. in opdracht van de klant en het versturen van uitnodigingen voor evenementen aan bestaande klanten. Wij kunnen daarbij gegevens van u verzamelen van derden, zoals informatie van social mediasites (afhankelijk van uw instellingen).

Social Media

Welldone B.V. maakt soms gebruik van social media, wanneer u functies gebruikt op deze social mediakanalen, dan kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

2. Ontvangers

Uw persoonsgegevens worden door Welldone B.V. niet met derden gedeeld, behalve in een van de volgende situaties.

Uitvoering van een overeenkomst

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, zoals het uitvoeren van een overeenkomst.

Toestemming

Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens aan derden doorgeven. Uw toestemming geldt alleen wanneer voor u duidelijk is waarvoor u toestemming geeft en wat de gevolgen zijn.

 

Voor externe verwerking

Welldone B.V. verstrekt persoonsgegevens aan derden zodat zij gegevens voor haar kunnen verwerken. Dit geschiedt volgens instructie van Welldone B.V. en in overeenstemming met haar privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder derden wordt in dit geval onder meer de IT-leveranciers van Welldone B.V. en de beheerders van het bedrijfssoftwaresysteem en cloud Recruitment softwaresysteem verstaan.

Juridische redenen

Welldone B.V. deelt persoonsgegevens wanneer zij van mening is dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Ook in geval van een wettelijke verplichting zal Welldone B.V. uw persoonsgegevens verstrekken. Welldone B.V. maakt afspraken met deze ontvangers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

 

3. Beveiligingsniveau en doorgifte buiten de EU

Welldone B.V. beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

In voorkomende gevallen kan Welldone B.V. persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) geldt een gelijkwaardig beschermingsniveau als in Nederland. Buiten de EER zal Welldone B.V. slechts persoonsgegevens doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Welldone B.V. zal in die gevallen gebruik maken van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.

 

4. Bewaartermijnen

Welldone B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, tenzij er sprake is van een wettelijke plicht waardoor de gegevens langer bewaard moeten worden. Het uitgangspunt van Welldone B.V. is dat persoonsgegevens slechts bewaard worden voor zover dat noodzakelijk is om overeenkomsten te kunnen uitvoeren en diensten te kunnen leveren. Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

 

5. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene hebt u een aantal rechten jegens Welldone B.V.. Deze rechten zullen hieronder achtereenvolgens worden toegelicht.

Recht van inzage, verbetering of aanvulling en beperking verwerking

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, krijgt u na een schriftelijk verzoek daartoe (per email via jack@welldonebv.nl) de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Het verzoek wordt uitsluitend in behandeling genomen indien u zich daarbij hebt geïdentificeerd door een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs.

Wij zullen u in een schriftelijke reactie mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken en zo ja, welke. Wij geven u ook een kopie van deze persoonsgegevens. Daarnaast lichten wij toe wat het doel is van de gegevensverwerking, met wie de gegevens zijn gedeeld, wat de bewaartermijn is en welke rechten u nog meer geldend kunt maken.

Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of aan te vullen. Welldone B.V. zal haar reactie op uw verzoek motiveren. Indien wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij u een aanvullende verklaring toesturen. Indien van toepassing zal Welldone B.V. de aanvullende verklaring delen met ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

U kunt ons verzoeken de verwerking van de persoonsgegevens te beperken zo lang wij uw verzoek om verbetering of aanvulling in behandeling hebben. Dit verzoek kunt u ook doen wanneer u van oordeel bent dat wij gegevens onrechtmatig verwerken, wij gegevens niet langer nodig hebben, of indien u bezwaar hebt tegen (verdere) verwerking van de gegevens.

 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Welldone B.V.. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Dit laatste geldt niet in geval van (direct) marketing. Indien wij uw gegevens voor dit doel verwerken, dan mag u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking en zullen wij direct overgaan tot staking.

Recht op vergetelheid

In de volgende situaties kunt u Welldone B.V. verzoeken persoonsgegevens te wissen:
• Welldone B.V. heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doelen waarvoor zij de gegevens heeft verzameld of verwerkt;
• U hebt eerder toestemming gegeven aan Welldone B.V. om gegevens te verwerken, maar trekt die toestemming nu in. Er is geen andere verwerkingsgrondslag;
• U maakt gemotiveerd bezwaar en Welldone B.V. heeft geen dwingende reden om uw bezwaar niet te erkennen;
• Er is sprake van een onrechtmatige verwerking door Welldone B.V.;

Rechten uitoefenen

Indien u één of meer van de hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, of indien u overige vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Welldone B.V., dan kunt u contact met Welldone B.V. opnemen via onderstaande contactgegevens. Welldone B.V. zal op uw vraag of verzoek binnen 4 weken reageren, tenzij wij u binnen deze periode laten weten meer tijd nodig te hebben.

Indien uw persoonsgegevens door Welldone B.V. worden verwerkt op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Een intrekking doet niets af aan eerdere verwerkingen op basis van uw toestemming.

 

 

Adresgegevens:

Welldone B.V.
Bezoekadres Bijlestaal 14, 1721 PV Broek op Langedijk
Postadres Idem

LEES VERDER